วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กาลามสูตร ๑๐
กาลามสูตร ๑๐

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตาม ๆ กันมา ๑
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา ๑
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ ๑
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ ๑
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ ๑
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน ๑
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ๑
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ๑
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะว่าน่าจะเป็นไปได้ ๑
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา ๑