วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การถือธรรมะข้อเดียว

คุณธรรมเพียงอย่างเดียว

เราสามารถยึดไว้

เพียงข้อเดียว

ข้อไหนก็ได้

แม้เรายึดถือเพียงข้อเดียว

ก็สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้

หรือมีชีวิตที่มีความสุขได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

เราต้องอาศัยการวิจัย

เรียกว่า  ธัมวิจัย

ในข้อนั้น ๆ  ให้เต็มที่

และเมื่อเราวิจัยเต็มที่

ก็จะพบว่า

ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น

ก็จะรวมลงที่ สติ


การทำความเพียร

หมายความว่า

ทำอยู่เสมอ

บ่อย ๆ  

เน้นย้ำ

ไม่ปล่อย

ไม่วาง

ให้ถึงที่สุด

การปล่อยวางเป็นเรื่องของจิต

ที่เขาอิ่ม

เขาพอใจแล้ว

เขาจะวางของเขาเอง

ถ้าไปไม่ถึง

แล้วปล่อยเสียก่อน

ย่อมถือว่าเป็นความเหลาะแหละ

ความไม่เอาการเอางาน

เป็นกิเลส

แต่อ้างว่าเป็นธรรมะ  คือการปล่อยวาง  

อย่างนี้ไปเสีย


พิจารณามาก ๆ  

ในธรรมะข้อเดียว

ที่ตนยึดถือ

ย่อมไปสู่สุขคติได้เอวัง

พุทธังกุโร
๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗